1. Záujemcovia o lov zveri zašlú objednávku na adresu: DUDÍN s.r.o., Sásovská cesta 41, 974 01 Banská Bystrica.
 2. V dohodnutom termíne sa poľovný hosť prihlási v poľovnom revíri Dudín, kde poverenému pracovníkovi predloží poľovný lístok a zbrojný preukaz. Poverený pracovník vydá povolenku na poľovačku a určí poľovníckeho sprievodcu.
 3. Denný organizačný poplatok vo výške 60 € sa účtuje každému poľovnému hosťovi za každý začatý deň individuálnej poľovačky (pre lovcov lukom sa účtuje 120 €). V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod a doprava v revíri.
 4. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku.
 5. Zálohovú platbu vo výške denného organizačného poplatku a ceny za dohodnuté služby (bez odstrelového poplatku) uhradí poľovnícky hosť vopred na účet spoločnosti DUDÍN s.r.o. najneskôr do 7 dní od potvrdenia objednávky.
 6. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom povolený, bude účtovaná 100 % prirážka z odstrelových poplatkov.
 7. Za postrelenie zveri sa účtuje poplatok vo výške stanovenej v cenníku lovu.
 8. V prípade dohľadania postrelenej zveri, po odchode poľovníckeho hosťa, bude trofej ohodnotená (vážením, príp. meraním) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za lov bude lovcovi trofej vydaná.
 9. Po ukončení poľovačky bude vyhotovený zápis o love, ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovný hosť.
 10. Hodnotenie trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovného hosťa.
 11. Pri love trofejovej zveri bude hosťovi vydaná trofej až po uhradení zúčtovanej ceny poľovníckej akcie.
 12. Všetky ceny v tomto cenníku sú účtované vrátane DPH.
 13. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou) sú len orientačné.
 14. Na požiadanie musí hosť predložiť trofej na chovateľskú prehliadku (platí len pre slovenských poľovníkov).
 15. Cena odpredanej diviny sa účtuje podľa osobitného cenníka.
 16. Záväzne objednaná a potvrdená poľovačka môže byť stornovaná najneskôr 30 dní pred dohodnutým termínom poľovnej akcie. V prípade odrieknutia v kratšom termíne sa bude účtovať storno poplatok podľa cenníka lovu.