Územie Hontu sa nachádza na rozhraní stredného a západného Slovenska, na pomedzí južnej časti banskobystrického a východnej časti nitrianskeho kraja. Na severe je ohraničené Štiavnickými vrchmi, ktoré smerom na juh prechádzajú do Krupinskej planiny a Ipeľskej kotliny a na juhu zasahuje až do Podunajskej nížiny k rieke Dunaj.

Geograficky je územie ohraničené riekami Hron, Ipeľ a Krtíš. Pred rokom 1918 časť Hontianskej župy zasahovala do Maďarska. Slovenská časť Hontianskej župy je v súčasnosti začlenená do okresov Krupina, Banská Štiavnica, Levice, Veľký Krtíš a Nové Zámky. Susedmi regiónu Hont sú na západe región Tekov, na severe Zvolenský a na východe Novohradský región. Územie označované ako hontianska oblasť či región je totožný s bývalou Hontianskou župou. Región Hont sa rozkladá na ploche 2650 km2, na rozhraní panónskej a karpatskej klimatickej i biogeografickej oblasti. Krajina Hontu je od pradávna poznačená činnosťou človeka. Tunajšie osídlenie siaha až do staršej doby kamennej a odvtedy je Hont kontinuálne osídlený. Prvé chránené územia v Honte boli arborétum Kysihýbel a dnešný Dolný botanický park.

V súčasnosti sa v Honte nachádza jedna chránená krajinná oblasť (Štiavnické vrchy) a 38 maloplošných chránených území. Tieto v sebe zahŕňajú: 7 prírodných rezervácií, 3 národné prírodné pamiatky, 10 prírodných pamiatok, a 12 chránených areálov. Dve územia (Štúrovsko a Poiplie) sú v zozname chránených vtáčích území a niekoľko ďalších je v zozname navrhovaných území európskeho významu.
V Honte sa nachádza viacero vzácnych mokraďových území. Jedno z nich – Poiplie rozkladajúce sa na ploche 410,87 ha, medzi obcami Ipeľské Predmostie a Tešmak v okresoch Veľký Krtíš a Levice, zapísali 17. februára 1998 do zoznamu medzinárodne významných mokradí, tzv. Ramsarských lokalít. Predstavuje zvyšok rozsiahlejšieho mokraďového ekosystému rieky Ipeľ na juhu stredného Slovenska, ktorý nadväzuje na rozsiahlejšie mokrade v Maďarsku. Ďalšie dve mokrade, nachádzajúce sa v okrese Krupina (Holý vrch a Holý vrch – močidlo) sú zaradené do zoznamu národne významných mokradí. V zozname regionálne významných mokradí je zaradených ďalších 15 mokradí.

Fauna cicavcov je okrem poľovnej zveri vcelku málo preskúmaná a menej známa. Z hmyzožravcov je evidovaných 9 druhov, z netopierov 11 druhov a hlodavcov možno tu bežne stretnúť 11 – 13 druhov. Zdá sa že z poľovných revírov sa postupne vytráca zajac poľný a z Hontu takmer úplne vymizol syseľ obyčajný. Čierna a raticová poľovná zver nachádza v hontianskych revíroch takmer ideálne podmienky, o čom svedčí trvalo stúpajúci počet vysokých bodových hodnotení získaných poľovníckych trofejí.

V ostatnom čase bolo zaznamenané rekreačno-liečebné využívanie územia Hontu, čo súvisí s výskytom minerálnych prameňov ako aj väzbou na jeho prírodné a kultúrne zvláštnosti. K atraktivitám nesporne patria národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, prírodno-stavebné zaujímavosti, miestne múzeá a množstvo sakrálnych a iných pamiatok.